الگوریتم های کوانتومی در محاسبه دینامیک الکترون در زمان صرفه جویی می کنند — ScienceDaily

کامپیوترهای کوانتومی زمان محاسباتی بسیار کوتاه تری را برای مشکلات پیچیده وعده می دهند. اما هنوز تعداد کمی از کامپیوترهای کوانتومی در سرتاسر جهان با…

[ Back To Top ]