آشنایی با مفاهیم پیچیدگی های تکنولوژی، طبقه بندی و تاثیرات فرداد | webspinner

این تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت‌دانش و تاب‌آوری در یک سازمان تحقیقاتی پرداخته‌ایم. جامعه آماری تحقیق،تعداد 60 نفر پژوهشگران سازمان تحقیقاتی می‌باشد ابزار…

[ Back To Top ]