آزمایش‌ها بر روی یک کامپیوتر بازپخت کوانتومی «اجازه می‌دهند موضوع با شما صحبت کند» — ScienceDaily

تحقیقات با استفاده از رایانه کوانتومی به عنوان بستر فیزیکی برای آزمایش‌های کوانتومی، راهی برای طراحی و مشخص کردن اجسام مغناطیسی سفارشی با استفاده از…

[ Back To Top ]