بازاریابی محتوا چیست و چگونه کسب و کار را بهبود میبخشد؟

باید اطلاعات ارزشمندی را دربارهی راهحل مشکلات ارائه دهید تا به مشتری کمک کنید که نیازهای خود را برطرف کند. در بازاریابی محتوا، مسئله برندینگ، محصول یا خدمت شما نیست، بلکه مخاطب و تولید محتوا برای اوست؛ محتوایی که مفید باشد و بتواند او را به سمت خود بکشاند. تلاش کنید که از شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) استفاده کنید؛ این شاخصها اثربخشی استراتژیهای مختلف را، از نظر تعداد و دادهها، اندازهگیری میکنند. در تمام این مثالها، باید محتوای ارزشمندی را فراهم کنید تا مخاطب شما مایل به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی دربارهی خود، بهخصوص نام و ایمیل، باشد. وقتی از بازاریابی محتوا استفاده میکنید، اطلاعات مرتبط و مفیدی را دربارهی موضوعاتی که برای مشتریانتان مهم است، در اختیارشان قرار میدهید. روشی را برای سنجش میزان موفقیت کمپین بازاریابی محتوای خود در نظر بگیرید و بررسی کنید که آیا اهداف شما برآورده شدهاند یا خیر. در برخی موارد، شما میتوانید از خود محتوا نیز درآمد کسب کنید. هدف کانتنت مارکتینگ فقط جذب افراد به سایت شما نیست، بلکه نگه داشتن آنها در آنجاست.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری webspinner.

برای بازاریابی محتوا باید از دستورالعملهای مشخص نام تجاری استفاده کنید تا با سیستمهای عامل و تبلیغات مختلف سازگار باشد. ایجاد و حفظ یک نام تجاری ثابت به مشتریان کمک میکند تا بهسرعت شما را بشناسند. استراتژیای را ایجاد کنید که در رسیدن به اهداف یاریتان کند. در مقابل، بازاریابی محتوا میتواند شامل کتابهای الکترونیکی، مقالات آموزشی، ویدئوها، سرگرمی و وبینارهایی باشد که به سؤالات خاص عموم پاسخ میدهند و محتوای خاص و ارزشمندی را برای آنها فراهم میکنند. اگر میخواهید آگاهی از برند را افزایش دهید، مشتریان جدیدی را جذب کنید یا ترافیک وبسایت خود را افزایش دهید، باید این موضوع را در نظر بگیرید، سپس روشی را برای سنجش این جنبهها تعیین کنید. اگر مشتریان احتمالی خود را با محتوای درست و در زمان مناسب تغذیه کنید، احتمال اینکه از شما خرید کنند، بیشتر میشود. این مؤلفه در بازاریابی محتوا به عنوان نقشهی سفر مشتری یا نقشهی سفر شناخته میشود.

دلیل دیگری که باید به فکر بازاریابی محتوا باشید، افزایش وفاداری میان مشتریان فعلیتان است که پتانسیل افزایش درآمد فروش را از طریق فروش متقابل (cross-selling) و بیشفروشی (up-selling) دارد. ارائهی این اطلاعات اعتماد سازی میکند و مشتریان وفاداری را برای شما به ارمغان خواهد آورد. آگهی استخدام جدیدترین فرصتهای شغلی شرکتهای معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید. این مؤلفه نشانگر توانایی یک برند در همدلی با نیازهای مشتریان است و به شما کمک میکند تا بر چگونگی واکنش مصرفکنندگان به تجربهی خرید تمرکز کنید و استراتژی بازاریابی خود را بهینه کنید. زمانی که مخاطب قابلشناسایی خود را به دست آوردید، تلاشهایی که صرف محتوا کردهاید به شما کمک میکنند تا از نظرات مشتریان آگاه شوید، فروشتان را افزایش دهید و مشتریان پروپاقرص خود را در حال ترویج برندتان ببینید. برای شناخت نیازهای مشتریان، باید با استفاده از بازخورد مشتریان، روند خرید و فروش، خریدهای گذشته، نظرسنجیها و اطلاعات اشخاص ثالث، تحقیقات خود را تکمیل کنید. محتوای شما باید مخاطب را جذب کند و باعث مشارکت او به عنوان دنبالکننده یا مشتری کسبوکارتان شود.

بازاریابی محتوا آگاهی از راهحلها را بالا میبرد و مشتریان را نسبت به محصولاتی آگاه میکنند که ممکن است تا به حال آنها را در نظر نگرفتهباشند. ممکن است این اعتماد و علاقهی بهبودیافته به فروشهای جدید یا افزایش فروش منجر شود. اگر افراد در سایت شما بمانند یا مرتب به آن سر بزنند، میتوانید نتیجه بگیرید که محتوایتان مؤثر بودهاست؛ در این صورت است که میتوانید از این محتوا برای افزایش فروش یا کسب سرنخ فروش استفاده کنید. انجام این کار به شما کمک میکند تا محتوای خود را بر موضوعات مشخصی متمرکز کنید؛ به عنوان مثال، اگر جواهرات گرانقیمتی را میفروشید، شخصیت مشتری شما میتواند افرادی باشد که درآمدی بالاتر از مقدار خاصی در سال دارند. به طور کلی، اگر بازاریابی محتوا را بهدرستی اجرا کنید، بازگشت سرمایه برای آن میتواند بسیار عالی باشد. کمپین بازاریابی محتوا در هر شرکتی متفاوت است و به محصولات، خدمات، اهداف و مخاطبان آن شرکت بستگی دارد؛ با این حال، باید مطمئن شوید که کمپین بازایابی محتوای شما بر ۸ مؤلفهی اصلی کمپینهای بازاریابی محتوا متمرکز است. بازاریابی محتوا روش فروش استراتژیکی است که شرکتها از طریق آن محتوای آموزشی و مرتبط را تدوین و منتشر میکنند تا مخاطبان را جذب و حفظ کنند.

Matthew Newman

Matthew Newman Matthew has over 15 years of experience in database management and software development, with a strong focus on full-stack web applications. He specializes in Django and Vue.js with expertise deploying to both server and serverless environments on AWS. He also works with relational databases and large datasets
[ Back To Top ]