بازاریابی محتوا: هرآنچه باید درباره بازاریابی محتوایی و تولید محتوا بدانید

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از مجله خبری webspinner دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

باعث تمرکز تجارت بر نیازهای خاص مشتری میشود. اما انجام این کار بهخوبی میتواند بر تجارت شما تأثیر بگذارد. یا فهمیدهاید که کدام روش برای تجارت شما مؤثرتر است؟ ایدههای محتوا میتواند از جاهای مختلف، چه از درون تیم محتوا، مشتریان، سایر تیمهای شرکت، دادههای جدید یا از چیزهای دیگری که برای مخاطب جذابند به دست بیایند و البته بسته به هدف شما از تولید محتوا، تصمیمگیری درباره چیزهایی که قرار است درباره آنها صحبت کنید هم میتواند چالش برانگیز باشد. در آن زمان بعضی از وبلاگها همیشه بهعنوان نوعی دفتر خاطرات دیجیتالی مورد استفاده قرار میگرفتند ولی بهمرور دچار پیشرفتهایی شدند. ولی بازاریابی محتوا کارش را مستقیم انجام نمیدهد. استراتژیهای بازاریابی دیگری مانند سئو یا فعالیت در شبکههای اجتماعی میتوانند سودمند باشند ولی سرعت زیادی ندارند. بنابراین برای اینکه اطمینان حاصل کنید که هیچ مشکل یا حفرهای در بین مراحلی که مشتری برای خرید از شما میگذراند وجود ندارد، بهتر است خودتان دستبهکار بشوید و نقشه سفر مشتری را طراحی کنید. پس شاید با این مثال بهتر بشود تاثیر محتوا را در بازاریابی درک کرد.

این امکان را به شما میدهد تا تلاشها و هزینههای خود را در جایی که بیشترین بهرهوری و تاثیرگذاری را دارد متمرکز کنید. وبلاگها این فرصت را برای برندها به وجود آوردند تا با مخاطبان خود ارتباطی مستقیم برقرار کنند، مطالب بیشتری را درباره کسبوکارشان به اشتراک بگذارند و به ساخت برند و شخصیت آن ادامه دهند. آنها میتوانند در پستهای وبلاگ شما از احساسی که نسبت به آن داشتهاند بگویند، با شما در وبینار یا پادکستی که تولید میکنید ارتباط برقرار کنند، نظر دهند و شبکههای اجتماعیتان مجله خبری webspinner را دنبال کنند. بدون شک لازم است که شما بهعنوان یک بازاریاب یا مدیر کسبوکار از تمامی مراحلی که نقشه سفر مشتری را تشکیل میدهند آگاه باشید. این موضوع تاثیر زیادی در رشد سرمایه و پیشرفت آن برند یا کسبوکار دارد. مثلاً خیلی مهم است که در صورت استفاده از اطلاعات سایتهای دیگر، در جایی از متن به آنها پیوند بزنید یا با انجام رپورتاژ در سایتهایی با ترافیک بالا، میشود هزاران بازدید کننده تازه برای سایت به دست آورد که بهطور حتم ارزش هزینه کردن را دارد. همانطور که در سراسر این مقاله توضیح دادیم، بازاریابی محتوایی نوعی بازاریابی است که شامل ایجاد و به اشتراکگذاری مطالب آنلاین (مانند فیلم، محتوای متنی و پستهای شبکههای اجتماعی) میشود.

مشتری/مخاطب تبلیغ محصول را میبیند و در صورت لزوم به سراغ خرید آن میرود. KISSmetrics یکی از ۱۰ محصول برتر نرم افزار بهینه سازی نرخ تبدیل است. شما میتوانید بهترین و فکر شدهترین مقالهای که تاکنون به صورت آنلاین وجود داشته است را بنویسید و برتری تخصصتان را به بازدید عموم بگذارید. بنابراین با درست پر کردن آن میتوانید تعداد تبدیلهای بدست آمده را بهراحتی افزایش دهید. از آنجا که محتوای خوب در وبسایتها، ایمیل، تلفن همراه و محصولات چاپی نیاز به تمرکز خاصی از طرف مصرفکننده دارد، میتوانید از این فرصت ایدهآل برای تغییر درک آنها نسبت به نام تجاری خود استفاده کنید. بلاگ آنها هر ماه بیش از یک میلیون فروش دارد که واضح است در وضعیت سئو، پیشرو است. بنابراین در این بخش لیستی از مهمترین کارکردهای محتوا را برایتان آماده کردهایم که دانستن آنها پیش از شروع ضروری است. اگر شما هم با سوالاتی پُرشمار دربارهی مفهوم بازاریابی محتوایی روبهرو هستید و میخواهید سر از ماجرای آن، اجزا و بخشهای مرتبط و بهطور کلی ماهیت و مفهومش در بیاورید، این مقالهی مفصل از سری «از سیر تا پیاز» برای شما آماده شده است. در واقع بررسی کلمات کلیدی روشی خارقالعاده برای کشف چگونگی صحبت کردن مخاطبان شما در مورد یک موضوع است.

زیرا هر وب سایت به کلمات، مقالهها، ایدهها، کلمات کلیدی و غیره نیاز دارد تا به موفقیت برسد. بازاریابی محتوایی، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، هر فعالیتی است که شما برای جذب، آموزش، متقاعد کردن، تبدیل بازدیدکننده به خریدار و حفظ مشتری انجام میدهید. در حقیقت تولید محتوا، بهعنوان یک فعالیت، فرم هنری و حتی یک حرفه، کاری است که نیاز به ترکیبی از فعالیتهای نیمکره راست و چپ مغز را بهطور همزمان دارد. در حقیقت امروزه میدانیم که محتوای قدیمیتر در موتورهای جستجو بالاتر از محتوای جدید است. بازاریابی محتوا یک راه حل استراتژیک برای یک مسئله استراتژیک است. بهطوری که اطلاعات غیر مفید از سر راه کنار بروند و کاربر به بهترینها دسترسی پیدا کند. اما آنهایی که توانستهاند در زمینه تولید محتوا هم موفق باشند زیاد نیستند. مصرفکنندگان در این شبکهها همیشه احساسات و پیشنهاداتشان را با شما و با یکدیگر به اشتراک میگذارند. با اینکه باید در آن مراقب باشند که شکل ارائه را بیش از حد از ذهن دور نکنند. تقویم محتوا یک برنامهی زمانبندی شده برای توزیع محتواست که در آن نوع محتوا، ماهیت، زمان انتشار و برنامهی ترویج مشخص شده است. KISSmetrics پیشرو در جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل است و خدمات بسیاری برای حمایت از مشاغل در اندازههای مختلف در سیستمها و استراتژیهای بازاریابی محتوایی دارد.

Matthew Newman

Matthew Newman Matthew has over 15 years of experience in database management and software development, with a strong focus on full-stack web applications. He specializes in Django and Vue.js with expertise deploying to both server and serverless environments on AWS. He also works with relational databases and large datasets
[ Back To Top ]